امروز: چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97

بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
  • بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
  • بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
  • بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
  • بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
  • بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
  • بازدید آقای امامی عضو شورای شهر از موسسه خیره معلولین نرجس 7 خرداد 97
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ - ۱۰:۵۴:۳۶

دیدگاه های شما