امروز: یکشنبه ۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز 22 مرداد 97

چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
 • چهل و نهمین جلسه علنی (عادی) شورا
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ - ۱۱:۴۲:۱۵

دیدگاه های شما