امروز: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهردار شیراز

نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
 • نشست هم اندیشی شبکه شهرهای دوستدار کتاب کشور
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ - ۰۶:۵۸:۰۸

دیدگاه های شما