امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09

تجلیل از آتش نشانان
 • تجلیل از آتش نشانان
 • تجلیل از آتش نشانان
 • تجلیل از آتش نشانان
 • تجلیل از آتش نشانان
 • تجلیل از آتش نشانان
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
 • پنجاه و ششمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ دوشنبه 97/07/09
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ - ۱۱:۴۰:۴۳

دیدگاه های شما