امروز: چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397

نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
  • نشست هم اندیشی یاوران شورای اسلامی شهر شیراز ویژه بررسی برنامه راهبردی شهرداری مورخ 15 آبان ماه 1397
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ - ۱۴:۰۰:۱۴

دیدگاه های شما