امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97

پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
  • پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
  • پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
  • پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
  • پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
  • پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
  • پنجاه و ششمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 21 آبان ماه 97
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۰۹:۰۹:۱۸

دیدگاه های شما