امروز: پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97

نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • گزارش کامل از نشست مشترک اعضای شورای شهر و نمایندگان شیراز در مجلس
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
 • نشست مشترک اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با نمایندگان شیراز در مجلس شورای اسلامی مورخ 21 آبان ماه 97
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ - ۰۹:۱۳:۳۷

دیدگاه های شما