امروز: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
 • دیدار اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با مدیرکل دیوان محاسبات استان فارس جناب آقای ساسان مبینی26دیماه97
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۳:۵۳:۲۴

دیدگاه های شما