امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397

جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
  • جلسه کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری یکشنبه 30 دیماه 1397
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۳:۴۵:۳۴

دیدگاه های شما