امروز: پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97

نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
 • نشست خبری جناب آقای دکتر موسوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا سه شنبه 30 بهمن ماه 97
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ - ۰۹:۱۵:۴۳

دیدگاه های شما