امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان 98/04/13

 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
 • بازدید رییس شورا و شهردار از نمایشگاه بین المللی ساختمان
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۳:۰۶:۲۷

دیدگاه های شما