امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز چهارشنبه 16 مرداد ماه 98

نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
 • نود و هشتمین جلسه علنی(عادی) شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ - ۱۱:۰۴:۴۱

دیدگاه های شما