امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز 98/06/03

نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
 • نشست خبری سید عبدالرزاق موسوی رییس شورای اسلامی شهر شیراز
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ - ۰۹:۵۳:۱۵

دیدگاه های شما