امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورای شهر شیراز 98/07/03

صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
 • صد و چهارمین جلسه عادی صحن علنی شورا
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۱۰:۱۲:۰۷

دیدگاه های شما