امروز: یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه98/07/15

بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
 • بازدید کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر از محور زندیه
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ - ۱۱:۱۷:۵۰

دیدگاه های شما