امروز: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری 98/08/06

بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر از ایستگاه رحمت قطار شهری
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ - ۰۹:۲۰:۰۳

دیدگاه های شما