امروز: سه شنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با موضوع حقوق کودک 98/10/08

جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
 • جلسه تبادل نظر اعضای شورای شهر شیراز و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ - ۱۱:۰۳:۵۶

دیدگاه های شما