امروز: یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری 98/10/19

بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
 • بازدید اعضای شورای شهر شیراز و نمایندگان یاوران شورا از ایستگاه‌های قطار شهری
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ - ۰۹:۵۳:۴۹

دیدگاه های شما