امروز: چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز

آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني، تراكم، تجاري و ساختمان‌هاي غير مسكوني در شورای اسلامی شهر شیراز به تصویب رسید.


به گزارش اداره اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر شیراز، در یکصد و شصت و نهمین جلسه این شورا، گزارش عملکرد تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری شیراز؛ با مبلغ 029 ,148 ,533 ,599 ,32 ریال در بخش درآمد و مبلغ 940, 362, 379, 919, 30 ریال در بخش هزینه‌ها از مبلغ 000, 000, 000, 500, 35 ریال بودجه سال 1398 شهرداری، به تصویب رسید؛ در اجرای بند "ب" ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری، این گزارش جهت بررسی در اختیار حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر شیراز قرار می‌گیرد.
اعضای شورای اسلامی شهر در بررسی نامه شهرداری شیراز در خصوص انتخاب نماینده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا در کمیته تشخیص و واگذاری قبر در قطعه نام‌آوران و مشاهیر سازمان آرامستان‌ها، سید احمدرضا دستغیب را به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و احمد تنوری را به عنوان نماینده کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، انتخاب کردند.
سلب قابلیت استفاده عمومی از عرصه یک جدول متروکه، ارسالی از کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، از دیگر دستورکارهای جلسه امروز بود که با کسب آرای لازم به تصویب رسید.
لایحه دیگر شهرداری شیراز در خصوص آیین‌نامه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني، عوارض تراكم ساختماني، عوارض تجاري و عوارض ساختمان‌هاي غير مسكوني، در 12 ماده و 7 تبصره، به تصویب رسید که مشروح این مواد و تبصره‌ها در ادامه عیناً آمده است؛
ماده 1: عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت کلیه ساختمان ها با هر نوع کاربری جهت هر مترمربع زیربنای ناخالص،BP 5‏/0% محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره : ملاک محاسبه سهم آموزش و پرورش مطابق بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب 1372 برابر سه درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی و عوارض نوسازی محاسبه و اخذ می گردد.
ماده 2: عوارض تراکم ساختمانی برای هر مترمربع زیربنای ناخالص به صورت ذیل: 
الف‏- تا 160% مساحت عرصه جهت هر متر مربع زیربنای ناخالص. معاف می باشد.
ب‏- مازاد بر160% تا 300% مساحت عرصه جهت هر مترمربع زیربنای ناخالص، معادل BP12% محاسبه و اخذ می گردد.
ج‏- بیش از 300% مساحت عرصه جهت هر مترمربع زیربنای ناخالص، معادل BP25% محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره: پلاکهایی که با رعایت ضوابط شهرسازی دارای بیش از یک سطح پارکینگ می باشند، سطح بزرگتر جزء زیربنای ناخالص ملاک عمل ماده 2 خواهد بود. در صورتیکه هر میزان از سطوح مذکور در این تبصره به کاربری های غیراز پارکینگ تبدیل شود، مشمول پرداخت عوارض این ماده می گردد.
ماده 3: عوارض تجاری جهت هر متر مربع زیربنای خالص طبق مبلغ مندرج در ستون عوارض تجاری دفترچه قیمت های ملاک عمل شهرداری با اعمال ضریب جدول ذیل محاسبه و علاوه بر مواد 1 و 2 و تبصره ذیل آن اخذ می گردد. 
ردیف عنوان عوارض ضريب
1 تجاري خطي 100%
2 تجاري غير خطي 70%
3 انبار تجاري 30%
4 بالكن تجاري 30%
5 فضاهاي شهربازي و تفريحي سرپوشيده 20%
6 ورزشي 0
تبصره 1: در صورتي كه مساحت بالكن تجاري بيش از 50 درصد از مساحت تجاري واحد مربوطه باشد، ضريب كل مساحت بالكن تجاري آن معادل 70 درصد محاسبه مي گردد. 
تبصره 2: عوارض تجاری مشمول ضریب تعدیل در طبقات به شرح ذیل خواهد بود: 
طبقه ضریب تعدیل
زیرزمین 2‏‏- و پایین تر 50%
زیرزمین 1‏‏- 70%
همکف 100%
اول 60%
دوم 50%
سوم و بالاتر 40%
تبصره 3: ساختمان های تجاری که قصد تجدید بنا، توسعه بنا یا تعویض پوشش دارند به میزان سطح زیربنای دارای مجوز و پایانکار تجاری همان طبقه مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 3 نمی گردند و قابل تهاتر با عوارض سایر طبقات نمی باشد و متراژ مازاد به نرخ و فرمول روز محاسبه و اخذ می گردد.
ماده 4: عوارض سایر کاربری های غیر مسکونی جهت هر متر مربع زیربنای ناخالص طبق مبلغ مندرج در ستون ساير 
كاربري هاي غير مسكوني دفترچه قیمت های ملاک عمل شهرداری و با اعمال ضریب جدول ذیل محاسبه و علاوه بر مواد 1 و 2 و تبصره ذیل آن اخذ می گردد.
ردیف ساير كاربري هاي غير مسكوني ضريب
1 دفتر كار 100%
2 اداري 100%
3 آموزشي دانشگاهي 75%
4 بهداشتی و درمانی 10%
5 خدماتی 10%
6 صنعتي 8%
7 آموزشي قبل از دانشگاه، فرهنگي 0
8 ساير ساختمان ها 10%
ماده 5: درخصوص تخلف ساختمان‌های بدون پروانه و یا خلاف مفاد پروانه، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و رأی بر ابقای بنا ، عوارض متعلقه به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد:
الف‏- عوارض احداث بدون پروانه و اضافه بنا نسبت به مفاد پروانه مطابق مواد 1 الی 4 و تبصره های ذیل آنها موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد.
ب - هرگونه تبدیل مشاع به مفید در پروانه هایی که عوارض آن براساس این مصوبه اخذ نگردیده است تراکم متراژ ناخالص تبدیل مشاع به مفید، براساس بند «ج»  ماده 2 اخذ می گردد.
ج- هرگونه تبدیل (اعم از مشاع و مفید) به کاربری تجاری یا غیرمسکونی در تمامی پروانه ها (اعم از اینکه عوارض بر اساس این مصوبه اخذ شده باشد یا نه) مطابق مواد 3 و 4 و تباصر ذیل آنها محاسبه و اخذ می گردند.
د- ساختمان‌های تجاری و بالکن‌های داخلی آن و انباری‌های تجاری که بدون مجوز احداث بنا گردیده پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد، چنانچه رأی بر ابقای بنا باشد، به شرح زیر مشمول پرداخت عوارض می‌گردند: 
1‏‏- واحدهای تجاری و بالکن‌های داخلی آن‌ها و انباری‌های تجاری که تا پایان سال 1352 به بهره‌برداری رسیده‌اند، صرفاً به ازای هر متر مربع زیربنای خالص معادل  1% ردیف مربوطه در جدول ماده 3 محاسبه و اخذ می گردد.
2‏- عوارض واحدهای تجاری و بالکن‌های داخلی آن‌ها و انباری‌های تجاری که از تاریخ 1‏‏/1‏‏/1353 لغایت 29‏‏/12‏‏/1368 به بهره‌برداری رسیده‌اند،  معادل  20% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می‌گردد.
3‏- عوارض واحدهای تجاری و بالکن‌های داخلی آن‌ها و انباری‌های تجاری که از تاریخ 1‏‏/1‏‏/1369 به بعد به بهره‌برداری رسیده‌اند، مطابق مواد مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره: ملاک تشخیص زمان بهره‌برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل می‌باشد: 
الف ‏‏- تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری.
ب ‏‏- تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری.
ج ‏‏- تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دائم مورد تأیید مجمع امور صنفی.
ماده 6 : درخصوص موارد اصلاح پروانه ساختمانی عوارض به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد: 
الف‏- در صورت درخواست اضافه بنا نسبت به مفاد پروانه، عوارض مطابق مواد 1 الی 4 و تبصره های ذیل آنها محاسبه و اخذ می‌گردد. 
 ب‏- هر گونه تبدیل (اعم از مشاع و مفید) به کاربری های تجاری یا کاربری های غیر مسکونی مطابق مواد 3 و 4 و تبصره های ذیل آنها محاسبه و اخذ می‌گردد.
ماده 7: عوارض جهت زیربنای مازاد بر ضوابط اعمال ماده 14 قانون زمین شهری و ضوابط خاص مصوبه کمیسیون ماده پنج یا کارگروه امور زیربنایی به ازای هر مترمربع مازاد بر ضابطه معادل BP30% محاسبه و اخذ می‌گردد.
ماده 8: جهت صدور مجوز احداث دیوار صرفاً درخواست‌های دیوارگذاری عوارض دیوارگذاری به ازای هر متر طول دیوار معادل BP2% محاسبه و اخذ می‌گردد.
ماده 9: سازندگان واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده مصوب که پهنه آن‌ها به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد، مشمول کاهش عوارض موضوع مصوبه 3321‏/97‏/ص مورخ 29‏/8‏/1397و اصلاحات بعدی آن می گردند.
ماده 10: در صورت هرگونه تغيير كاربري از كاربري با عوارض کمتر به كاربري با عوارض بیشتر، در صورت پرداخت عوارض كاربري اوليه، عوارض هر دو کاربری به قيمت روز محاسبه و مابه التفاوت اخذ مي گردد.
ماده 11: متقاضیان احداث اماکن مقدسه اسلامی (حسینیه، مهدیه، کانون‌ها و مراکز فرهنگی مذهبی)، مساجد، معابد اقلیت‌های دینی (مسیحی، زرتشتی، کلیمی) و مدارس علمیه طلاب علوم دینی که دارای تأییدیه یا گواهی مراجع ذیصلاح می‌باشند در حدی که امکان صدور پروانه یا پایان کار وجود داشته باشد به همراه احداث حداکثر 2 واحد تجاری برابر ضوابط طرح تفصیلی مجموعاً به مساحت حداکثر 60 مترمربع به شرط عدم واگذاری سرقفلی آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و 2 واحد مسکونی مجموعاً به مساحت حداکثر 200 مترمربع که وابسته به اماکن ذکر شده باشد از پرداخت کلیه عوارض ساخت معاف خواهند بود. این معافیت تا زمانی که کاربری اماکن فوق تغییر ننماید، خواهد بود و در صورت تغییرکاربری به غیر از موارد فوق، عوارض به نرخ و فرمول روز محاسبه و اخذ می‌گردد.
تبصره: برای محاسبه عوارض متقاضیان احداث شیرخوارگاه، یتیم خانه و مراکز نگهداری از معلولین و جانبازان (درصورتی که اماکن مذکور غیرانتفاعی باشند) و از سازمان بهزیستی یا اداره اوقاف و امورخیریه یا بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی نامه داشته باشند، در صورت رعایت ضوابط شهرسازی مطابق این ماده عمل می گردد و صدور پایان‌کار برای چنین اماکنی منوط به اخذ مجوز بهره برداری از مراجع ذیصلاح خواهد بود. ضمناً طبق قانون این اماکن مشمول پرداخت عوارض نوسازی می‌باشند و چنانچه مالکین اماکن مذکور نسبت به تغییرکاربری ملک فوق اقدام نمایند، می‌بایست عوارض به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.
ماده 12: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 4328‏/97‏/ص مورخ 02‏/11‏/1397 و اصلاحیه آن به شماره 3862‏/98‏/ص مورخ 06‏/11‏/1398 شورای اسلامی شهر ملغی می گردد.
پایان/
 

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۱۷:۰۳:۳۹

دیدگاه های شما