امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات پنجمین جلسه عادی صحن شورای شهر شیراز (دوره ششم) 1400/05/24

پنجمین جلسه عادی صحن شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد.

1 شماره تصمیم 3 شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: لایحه دوفوریتی شماره 217776/1400 مورخ 24/5/1400 سرپرست شهرداری شیراز، درباره انتشار 12000 میلیارد ریال اوراق مشارکت از محل بند «هـ» تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کشور، به شماره ثبت 2684/1400/و مورخ 24/5/1400دبیرخانه شورا،  در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها ، به شرح زیر به تصویب رسید.
 
 ماده واحده:
ضمن تصویب دوفوریت لایحه مذکور، به شهرداري شيراز اجازه داده مي شود نسبت به فروش و انتشار اوراق مشارکت از محل بند «هـ» تبصره 5 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به مبلغ 000/20 میلیارد ریال ( بیست هزار میلیارد ریال) با عاملیت انتشار و فروش توسط بانک شهر یا سایر بانکها و همچنین در صورت نیاز به انعقاد قرارداد بازارگردانی و پذیره نویسی با شرکت های تأمین سرمایه برای تکمیل فاز دو خط دو و توسعه غربی خط یک و پایانه و تجهیزات قطارشهری، اقدام نماید./ش
2 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درباره هتل بزرگ شهرداری شیراز، به شماره ثبت 2552/1400/و مورخ 17/5/1400دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون های برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک و شهرسازی و معماری شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد:
 
 با توجه به اهمیت موضوع و درخواست کمیسیونهای برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک و شهرسازی و معماری شورا مبنی بر لزوم بررسی بیشتر، ضمن موافقت با مهلت سه هفته ای ، مقرر شد موضوع جهت بررسی مجدد به کمیسیونهای مذکور بازگردانده شود./ش
3 شماره تصمیم 4 شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره 59327 مورخ 19/5/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ایراد به مصوبه شماره 1373/1400/ص مورخ 4/5/1400 با موضوع بررسي تفريغ بودجه سال ١٣٩٩ شهرداري شيراز، به شماره ثبت 2590/1400/و مورخ 19/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 اصلاحی قانون شوراها، مصوبه شماره 1373/1400/ص مورخ 4/5/1400 به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.
 
ماده واحده:
گزارش عملكرد تفريغ بودجه سال 1399 شهرداري شيراز با مبلغ كل 53/084/400/773/674  ريال در بخش درآمد، مبلغ كل 50/147/717/434/080  ريال در بخش هزينه، مبلغ كل 717/216/513/386/15ريال در بخش هزينه هاي جاري و مبلغ كل 363/217/204/761/34 ريال در بخش هزينه هاي عمراني به شرح دفترچه پيوست ممهور به مهر شورا تأييد تا در اجراي بند "ب" ماده 44 آيين نامه مالي شهرداريها جهت بررسي در اختيار حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر قرار گيرد. 
تبصره : شهرداری مکلف است در سالهای آینده زمان مقرر قانونی جهت تصویب تفریغ بودجه را رعایت نماید./ش
 5 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره 59337 مورخ 19/5/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ایراد به مصوبه شماره 1377/1400/ص مورخ 4/5/1400 با موضوع آيين نامه ساماندهی آرامستانهای واقع در محدوده و حریم شهر شیراز، به شماره ثبت 2593/1400/و مورخ 19/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد.
 
 
مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ارسال گردد./ش
6 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره 59319 مورخ 19/5/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ایراد به مصوبه شماره 1376/1400/ص مورخ 4/5/1400 با موضوع اصلاح دستورالعمل اجرايي نحوه تأسيس و بهره برداري شركت هاي خصوصي و تعاوني حمل ونقل مسافر درون شهري شيراز و حومه مصوب ٣/١١/٩٤، به شماره ثبت 2589/1400/و مورخ 19/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد.
 
 مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورا ارسال گردد./ش
 7 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره ص1400/3884/5641 مورخ 18/5/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ایراد به مصوبه شماره 1372/1400/ص مورخ 4/5/1400 با موضوع مساعدت به خانواده هاي پرسنل شهرداري كه بر اثر بيماري كرونا جان باخته اند، به شماره ثبت 2572/1400/و مورخ 18/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد.
 
 مقرر شد با توجه به ایراد هیأت تطبیق، طرح مذکور به شهرداری شیراز ارسال تا در صورت لزوم لایحه ای از طرف شهرداری تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر شیراز ارائه گردد./ش
 8 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره ص1400/3953/5641 مورخ 19/5/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ایراد به مصوبه شماره 1375/1400/ص مورخ 4/5/1400 با موضوع اصلاح ماده ٤٨ مصوبه شماره ٥٦٩٤/٩٥/ص مورخ ٢٢/١٠/٩٥ با موضوع آيين نامه اجرايي مديريت واحد تبليغات محيطي و تابلوهاي معرف كاربري، به شماره ثبت 2600/1400/و مورخ 19/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد.
 
 مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ارسال گردد./ش
 9 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره ص1400/3951/5641  مورخ 19/5/1400 فرمانداری شهرستان شیراز، درباره ایراد به مصوبه شماره 1370/1400/ص مورخ 4/5/1400 با موضوع آيين نامه نحوه ارائه خدمات به هنرمندان، فرهنگ وران و نام آوران علمي و فرهنگي در آرامستان تحت عنوان باغ مزار مشاهير و مفاخر شيراز، به شماره ثبت 2598/1400/و مورخ 19/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد
 
مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ارسال گردد./ش
 10 شماره تصمیم شماره مصوبه 24/5/1400 تاریخ جلسه 5 شماره جلسه 20/5/1400 تاریخ دستور 1651/1400/ص شماره دستور
موضوع: نامه شماره 39338/102/102/د مورخ 18/5/1400 مدیرکل امور مالیاتی استان فارس، درباره بررسی معرفی تعداد 6 نفر نماینده جهت حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، به شماره ثبت 2574/1400/و مورخ 19/5/1400دبیرخانه شورا، در پنجمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 24/5/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد
 
 مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال گردد./ش
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ - ۱۳:۵۷:۱۲

دیدگاه های شما