امروز: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیست و یکمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز

 

مصوبات بیست و یکمین جلسه علنی عادی شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع: لایحه یک فوریتی شماره 303073/1400 مورخ 18/7/1400 شهرداری شیراز، درباره لایحه تشویقی پرداخت عوارض نوسازی، بهای خدمات پسماند، تنظیف معابر شهری و هزینه خدمات ایمنی سال 1400، به شماره ثبت 4107/1400/و مورخ 18/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

کاهش عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند، تنظیف معابر شهری و هزینه خدمات ایمنی در سال 1400 به شرح ذیل می باشد:

1- مستند به تبصره 1 ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، از عوارض مودیانی که تا پایان سال، عوارض نوسازی متعلق به هر ملک را پرداخت نمایند، 10% عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

2-در صورت پرداخت بدهی عوارض نوسازی املاک تا پایان اسفند ماه 1400، کلیه بدهی های بهای خدمات پسماند، تنظیف معابر شهری و هزینه خدمات ایمنی به میزان 50% کاهش می یابد.

تبصره 1: شهرداری مکلف است در خصوص پرداخت عوارض نوسازی از طریق رسانه های عمومی و تبلیغات محیطی در سطح شهر اطلاع رسانی لازم نماید.

تبصره 2: شهرداری مکلف است تا پایان سال 1400 نسبت به بروزرسانی اطلاعات حداقل 20% از صاحبان املاک  اقدام  نماید به نحوی که از طریق پیامک امکان اطلاع رسانی در مورد بدهی صاحبان املاک ممکن باشد.

تبصره 3: شهرداری مکلف است نسبت به کسب درآمد به میزان حداقل 000/000/000/1000 ریال (هزار میلیارد ریال) از محل بهای خدمات پسماند در سال 1400 اقدام نماید و چنانچه درآمدی مازاد بر بودجه مصوب از محل مذکور حاصل گردید، 2% درآمد فوق به تشخیص شهردار به عوامل و نیروهای دخیل در اخذ عوارض پرداخت خواهد گردید.

تبصره 4: مؤدیانی که از ابتدای سال 1400 عوارض نوسازی خود را پرداخت نموده اند نیز مشمول این مصوبه می گردند و میزان کاهش به حساب بستانکاری ملک منظور می گردد.

تبصره 5: ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی (دولتی و غیر دولتی) از کاهش های اعمال شده در این مصوبه مستثنی

می باشند./ش

موضوع: طرح کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شیراز پیرو نامه مدیرکل آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز و رئیس کارگروه ماده 18 شیراز، درباره تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی 1401-1400، به شماره ثبت 3752/1400/و مورخ 6/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذکور، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

با توجه به عدم حضور رئیس و نائب رئیس کمیسیون، موضوع از دستور کار خارج گردید و مقرر شد جهت بررسی کارشناسی موضوع به کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورا اعاده گردد./ش

موضوع: نامه شماره 306682/1400 مورخ 20/7/1400 شهرداری شیراز، مبنی بر استرداد لایحه شماره 1400/267934 مورخ 27/6/1400 درباره فروش نقدی پروژه های حاصل از انتشار اوراق مشارکت و سایر املاک شهرداری با بهره مندی از 10% امتیاز واگذاری کارت  اوراق بستانکاری، به شماره ثبت 4171/1400/و مورخ 20/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 10 دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأي گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده به شورا موضوع ماده 25 آيين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر مصوب 19/2/1392 شوراي عالي استانها، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

مقرر شد لایحه شماره 1400/267934 مورخ 27/6/1400 به شهرداری شیراز مسترد گردد./ش

موضوع: لایحه شماره 298107/1400 مورخ 14/7/1400 شهرداری شیراز، درباره فروش نقدی واحدهای پروژه های حاصل از انتشار اوراق مشارکت و سایر املاک شهرداری به بهره مندی از10و20درصد امتیاز واگذاری کارت اوراق بستانکاری ، به شماره ثبت 3977/1400/و مورخ 14/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

به شهرداری شیراز اجازه داده می شود در راستای فروش نقدی و غیر نقدی واحد های پروژ های حاصل از انتشار و فروش اوراق مشارکت و سایر املاک شهرداری و تسویه بدهی‌های خود، ضمن رعایت تشریفات قانونی مندرج در آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها، نسبت به اعطاء و واگذاری کارت اوراق بستانکاری تا سقف بودجه مصوب سنواتی یا متمم بودجه ، معادل 20 درصد مبلغ بهای فروش اراضی در فروش نقدی  و 20 درصد مبلغ تهاتر در فروش غیرنقدی به شرح ذیل اقدام نماید:

الف- اشخاص مشمول استفاده از کارت:

1- خریداران نقدی واحدهای پروژه های حاصل از انتشار و فروش اوراق مشارکت و سایر املاک شهرداری.

2- پیمانکاران شهرداری که مبلغ مطالبات آنها   000/000/000/5 ریال و یا بالاتر بوده و مطالبات آنها تا تاریخ 30/9/1400  قطعی گردیده است در صورت تمایل به دریافت املاک شهرداری بابت بستانکاری خود.

3-  مالکین املاک مورد مسیر در طرح های عمرانی شهرداری با اولویت املاک مورد مسیر در پروژه بزرگراه سپهبد شهید

قاسم سلیمانی و محدوده شهرداری بافت تاریخی بدون رعایت تشریفات مزایده عمومی ، در صورت تمایل به دریافت املاک شهرداری بابت بستانکاری خود.                                                                                                                                                                                          

تبصره 1: شهرداری شیراز مکلف است ردیف اعتباری مربوطه جهت هزینه های ناشی از اجرای  این مصوبه را در متمم بودجه 1400 پیش بینی و درج  نماید.

تبصره 2: پیمانکارانی که مستند به بند 1 ماده 31 آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران تسری یافته به سایر کلانشهرها  بر اساس ترک تشریفات با شهرداری قرارداد منعقد نموده اند مشمول این مصوبه نمی‌گردند.لازم به ذکر است جهت قراردادهای آتی ، این شمولیت قابل اعمال خواهد بود.

تبصره 3: اعتبار این اوراق بستانکاری از زمان صدور، 4 سال شمسی بوده و پرداخت به شهرداری از طریق این کارت به منزله پرداخت نقدی بوده و از تمامی مزایای پرداخت نقدی زمان استفاده از کارت برخوردار می گردد.

تبصره 4: در صورت فروش املاک با پروانه ساختمانی، کارت اوراق بستانکاری صرفا در مورد بهاء ملک محاسبه خواهد شد.

ب- موارد قابل استفاده از کارت:

دارنده کارت مجاز است صرفا در موارد زیر از کارت اوراق بستانکاری استفاده نماید:

1-پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری؛

2-پرداخت دیون به شهرداری (بدهی صاحب کارت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر).

تبصره 1: امکان پرداخت وجه نقد توسط شهرداری به دارنده کارت بابت کارت ها وجود نخواهد داشت.

تبصره 2: عوارض و هزینه خدماتی که به وسیله کارت های موضوع این مصوبه پرداخت می گردند، به نرخ روز محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره3: کارت ها قابلیت تجزیه و استفاده در چندین نوبت را دارند.

ج- مستثنیات استفاده از کارت:

در موارد استثنایی زیر، کارت ها قابلیت استفاده و پرداخت ندارند:

1-چک های مدت دار که جهت پرداخت اقساط بدهی مودیان صادر گردیده؛

2-پرداخت عوارض موضوع ماده 101 قانون شهرداری؛

3-پرداخت عوارض سهم خدمات؛

4-پرداخت ثمن خرید املاک شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

تکلیف یک: شهرداری شیراز مکلف است نسبت به ایجاد سامانه کارت اوراق بستانکاری و بارگذاری و ساماندهی اطلاعات مربوطه اقدام نماید.

تکلیف دو: شهرداری مکلف است تا تاریخ 15/12/1400 نسبت به فروش املاک به میزان حداقل دو برابر مجموع مبالغ ردیف های اعتباری 320100  ( تحت عنوان منابع ناشی از اوراق مشارکت ) و ردیف اعتباری 220000( تحت عنوان فروش اموال غیر منقول ) بودجه سال 1400 و نیز تسویه مطالبات پیمانکاران تا میزان حداقل 50% اقدام نماید.

 تکلیف سه: شهرداری مکلف است از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارائه گزارش ماهیانه اجرای مصوبه به شورا اقدام نماید.

موضوع: طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درباره ممنوعیت صدور مجوز و پایانکار برای ساختمان های مورد مسیر و یا دارای مورد مسیر حداکثری،  به شماره ثبت 4370/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت طرح مذکور، شهرداری مکلف است اقدامات لازم در راستای صدور حکم تخریب ساختمانهای فاقد مجوز واقع در مسیر یا ساختمانهای فاقد مجوز دارای مورد مسیر حداکثری، در کمیسیون ماده صد انجام داده و از صدور مجوز یا پایان کار ساختمانهای مورد اشاره خودداری نموده و پرونده های جاری را متوقف نماید.

تبصره1 : شهرداری مکلف است اقدامات لازم جهت انجام تملک املاک مورد اشاره از طریق نقدی، تنظیم توافقنامه تهاتر با عوارض

یا تخصیص اوراق بستانکاری اقدام نماید.

تبصره2: شهرداری در زمان ارجاع پرونده املاک به کمیسیون ماده 100 می بایست کاربری و میزان مورد مسیر احتمالی آن را به اعضای کمیسیون ماده صد ارائه نماید و در صورت داشتن مورد مسیر در ساختمانهای فاقد مجوز صرفاً مطالبه حکم تخریب نماید./ش

موضوع: طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، اخذ مجوز توافقنامه های تفکیکی از شورا،  به شماره ثبت 4372/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر تصمیم گیری شد.

 

مقرر شد موضوع جهت بررسی بیشتر با قید یک فوریت به کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ارسال گردد./ش

موضوع: طرح یک فوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درباره تکلیف شهرداری به ارائه متمم بودجه 1400 در موعد تعیینی ضمن توجه به مصوبات شورای ششم و انجام تکلیف سرمایه گذاری سال 1400، به شماره ثبت 4373/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و یکمین جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

ضمن اعلام وصول طرح مذکور، مقرر شد موضوع با قید یک فوریت جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه، امورحقوقی و املاک شورا ارسال گردد./ش

 

شماره تصمیم 37 شماره مصوبه 25/7/1400 تاریخ جلسه 22 شماره جلسه 25/7/1400 تاریخ دستور شماره دستور
موضوع: طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درباره پیگیری قضایی تفکیک های غیرمجاز در محدوده حریم شهر، به شماره ثبت 4375/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و دومین جلسه غیرعلنی (فوق العاده) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 25/7/1400، با حضور 11 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.
 
ماده واحده:
ضمن تصویب دوفوریت طرح مذکور، شهرداری شیراز مکلف است در راستای تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداری و سایر قوانین 
و مقررات نسبت به طرح دعوی پیگیری قضایی هرگونه تفکیک غیرقانونی در محدوده و حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح اداری و قضایی اقدام نموده و موارد مورد تخلف در تفکیک اراضی را به اطلاع عموم مردم از طریق رسانه های عمومی و ثبت در سامانه شفافیت و تبلیغات محیطی انجام دهد./ش
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ - ۱۹:۰۵:۲۷

دیدگاه های شما