امروز: شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مصوبات بیست و سومین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز

 

 

مصوبات بیست و سومین جلسه علنی (عادی ) شوراي اسلامي شهر شيراز

موضوع: موضوع استعفای آقای محمدتقی تذروی از عضویت در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا، برای سال اول دوره ششم، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

با استعفای آقای محمدتقی تذروی از عضویت در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا در سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز موافقت گردید./ش

موضوع: موضوع استعفای خانم افسانه خواست خدایی از عضویت در موارد زیر برای سال اول دوره ششم، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر

تصمیم گیری شد؛

 

با استعفای خانم افسانه خواست خدایی از عضویت در موارد زیر:

1-         عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی فرمانداری شهرستان شیراز

2-         نماینده شورا در کمیسیون کاهش آسیب های اجتماعی

3-         عضو هیأت امناء مرکز پژوهش های شورا

4-         نماینده شورای اسلامی شهر شیراز شرکت در جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی

5-         نماینده شورا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز موافقت گردید./ش

شماره تصمیم                    شماره مصوبه       9/8/1400          تاریخ جلسه          23        شماره جلسه          8/8/1400          تاریخ دستور            2618/1400/ص  شماره دستور

موضوع: عضویت خانم سیده مریم حسینی در موارد زیر در سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ 13/5/1401، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و مستند به بندهای 6 و 7 ماده 6 آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/78 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بند 6 ماده 6 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/1/1384 هیأت وزیران، به شرح زیر تصمیم گیری شد؛

 

خانم سیده مریم حسینی بعنوان عضو و نماینده در موارد زیر:

            عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

            عضو کمیسیون شیراز سومین حرم اهل بیت (ع)

            عضو کمیسیون گردشگری و زیارت شورا

            عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورا

            عضو کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردارشورا

            ناظر و نماينده شورا در كميسيون ماده صد و کمیسیون معاملات منطقه شش

            عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی فرمانداری شهرستان شیراز

            نماینده شورا در کمیسیون کاهش آسیب های اجتماعی

            عضو هیأت امناء مرکز پژوهش های شورا

            نماینده شورای اسلامی شهر شیراز جهت شرکت در جلسات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی

            نماینده شورا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ 13/5/1401 انتخاب گردیدند./ش

موضوع: موضوع استعفای آقای سیدابراهیم حسینی از عضویت در کمیسیون گردشگری و زیارت شورا، برای سال اول دوره ششم، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر تصمیم گیری شد

 

با استعفای آقای سیدابراهیم حسینی از عضویت در کمیسیون گردشگری و زیارت شورا در سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز موافقت گردید./ش

موضوع: انتخاب نماینده یا نمایندگان شورا در موارد زیر، در سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز، تا تاریخ 13/5/1401، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر از اعضای شورا بررسی و مستند به بندهای 6 و 7 ماده 6 آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب 11/1/78 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی و بند 6 ماده 6 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب 24/1/1384 هیأت وزیران، به شرح زیر تصمیم گیری شد؛

 

مقرر شد :

            آقای محمدحسن اسدی بعنوان عضو کمیسیون عمران شورا

            آقای مسعود زارعی بعنوان عضو کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورا

            آقای مهدی نصیری قرقانی بعنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا

            آقای غلامعلی ترابی بعنوان نماینده شورا در اجرای تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداریها

            آقای محمدتقی تذروی بعنوان نماینده شورا شرکت در هیأت تجدیدنظر حوزه نظام وظیفه عمومی شیراز

            آقای محمدتقی تذروی بعنوان نماینده شورا در شورای ترافیک شهرستان شیراز

            آقای سیدابراهیم حسینی بعنوان عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورا

برای سال اول دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز تا تاریخ 13/5/1401 انتخاب گردند./ش

موضوع: طرح كميسيون تلفيق شورا، درباره بررسی رویکردهای دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز، به شماره ثبت 4716/1400/و مورخ 5/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

رویکردهای دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان «چشم انداز دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز، سومین حرم

اهل بیت (ع) در ایران اسلامی» در افق 1404 شامل 72 بند به پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

موضوع: طرح كميسيون تلفيق شورا، درباره آیین نامه مکاتبات شورای اسلامی شهر شیراز، به شماره ثبت 4717/1400/و مورخ 5/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

آیین نامه مکاتبات شورای اسلامی شهر شیراز در هفت ماده و دو تبصره به پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

موضوع: طرح كميسيون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت مناطق کم برخوردار، درباره اختصاص یکی از نواحی

نمودار سازمانی درمناطق شهرداری به موضوع حریم بانی و بررسی شرح وظایف آن، به شماره ثبت 4715/1400/و مورخ 5/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده- شهرداری شیراز مکلف است :

یکی از نواحی نمودار سازمانی در مناطق( 3- 5-7-9 و10 ) را به موضوع حریم بانی با شرح وظایف ناحیه حریم بان منطقه به شرح ذیل اختصاص دهد:

1-         شناسایی، پیشگیری و جلوگیری از تفکیک بدون مجوز اراضی، دیوارکشی و هرگونه عملیات ساخت و ساز و حفاری بدون مجوز و خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی.

2-         تدوین ادله لازم جهت تشکیل پرونده تخلفات ساخت و ساز غیر مجاز و اعلام به مراجع قانونی ذیربط.

3-         جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمان های فاقد پروانه در سطح حریم منطقه وگزارش عملیات مزبور به واحد ذی ربط با هماهنگی واحد تخلفات منطقه.

4-         نظارت مستمر بر وضعیت زیست محیطی محدوده حریم منطقه و ارایه پیشنهادها و همکاری در تهیه طرح¬های زیست محیطی مربوطه.

5-         همکاری در تعریف خدمات شهری قانونی و مورد نیاز در حریم منطقه و  نظارت و پیگیری بر ارایه خدمات.

6-         پیگیری اجرای طرح های ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری مربوط به حریم منطقه از جمله توسعه کمربند سبز در حریم حوزه معاونت شهرسازی و معماری

7-         تهیه بانک اطلاعات حریم منطقه .

8-         ارایه پیشنهاد بودجه مورد نیاز جهت مدیریت محدوده حریم منطقه.

تبصره 1: ایجاد ناحیه حریم بانی تغییری در نمودار سازمانی ایجاد نمی نماید و شهرداری مکلف است از نیروهای متخصص موجود شهرداری در این زمینه استفاده نماید.

تبصره 2: کمیسیون ماده صد مناطق ذکر شده مکلف است موضوعات مرتبط با تخلفات ساختمانی حریم مناطق ذکر شده را خارج از نوبت با قید فوریت رسیدگی نماید.

تبصره 3: شهرداری مناطق  مکلف است به صورت جدی و با قید فوریت پیگیر صدور حکم تخریب ساخت و سازهای خلاف در حریم مناطق ذکر شده باشد و با قید فوریت احکام تخریب را اجرا نماید.

تبصره4 : درخصوص مناطق 4- 6 و 11 شهرداری می تواندبخشی از نواحی مورد اشاره را به این امر اختصاص دهد.

موضوع: لايحه يك فوريتي شماره 315270/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداري شيراز، درباره مساعدت جهت تأمین بخشی از

هزینه های انجام شده انتخابات سال1400، به شماره ثبت 4341/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی و به شرح زیر

تصمیم گیری شد

 

مقرر شد موضوع با قید یک فوریت جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارسال گردد./ش

 

موضوع: طرح دو فوريتي جمعي از اعضاي شورا، درباره اخذ مجوز توافقنامه های تفکیکی از شورا (با قید یک فوریت)، به شماره ثبت 4732/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازي و معماري شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر

به تصویب رسید.

 

ماده واحده

 شهرداری شیراز مکلف است در خصوص کلیه اراضی تفکیکی با مساحت بیش از 5000 متر مربع نسبت به ارایه طرح، نقشه و توافقنامه به شورای اسلامی شهر اقدام و پس از کسب مجوزهای لازم اقدام به تفکیک نماید./ش

موضوع: طرح يك فوريتي جمعي از اعضاي محترم شورا، درباره تکلیف شهرداری به ارائه متمم بودجه 1400 در موعد تعیینی ضمن توجه به مصوبات شورای ششم و انجام تکلیف سرمایه گذاری سال 1400، به شماره ثبت 4373/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون ¬هاي برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاك و اقتصاد و سرمايه گذاري شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است ظرف مدت سه هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه پیشنهادات عملی در خصوص امکان افزایش بودجه در بخش درآمدی متمم بودجه اقدام و متعاقباً ظرف مدت دو هفته از زمان تصویب بخش درآمدی متمم بودجه، نسبت به ارائه اصل متمم بودجه ضمن لحاظ نمودن مصوبات شورای ششم به شماره های 2301/1400 مورخ 19/7/1400، 1693/1400 مورخ 31/5/1400، 2164/1400 مورخ 6/7/1400،  2433/1400 مورخ 26/7/1400 و 2434/1400 مورخ 26/7/1400 اقدام نماید به نحوی که تا تاریخ 30/9/1400 کلیه مراحل تصویب متمم بودجه طی و به شهرداری ابلاغ گردیده باشد./ش

موضوع: لايحه شماره 201502/1400 مورخ 13/5/1400 شهرداري شيراز ، درباره مشارکت در برگزاری کنگره جهانی ادبی و هنری محمد (ص)، «پیامبر رحمت» با عنوان (برگزاری مراسم در مناسبتهای ملی و مذهبی و فرهنگی)، به شماره ثبت 2562/1400/و مورخ 18/5/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاك شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

 به شهرداری شیراز اجازه داده می شود به منظور مشارکت در کنگره جهانی ادبی و هنری محمد (ص) « پیامبر رحمت » مبلغ 000/000/000/15 ریال (پانزده میلیارد ریال) از ردیف اعتباری 602010121413056 با عنوان (برگزاری مراسم در مناسبت های ملی و مذهبی و فرهنگی ) از بودجه سال 1400 اختصاص دهد./ش

 

موضوع: طرح كميسيون حمل و نقل و ترافيك شورا پيرو نامه مديركل آموزش و پرورش ناحيه 2 شيراز و رئيس كارگروه ماده 18 شيراز، درباره تعيين نرخ كرايه سرويس مدارس سال تحصيلي 1401-1400، به شماره ثبت 3752/1400/و مورخ 6/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 11 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

حسب بند 1 صورتجلسه شماره 23002/14007685/10/ص مورخ 4/7/1400 کارگروه ماده 18؛ افزایش 30 درصدی نرخ سرویس مدارس نسبت به  سال گذشته (مربوط به سال  تحصیلی 1401-1400) به شرح جداول پیوست ممهور به مهر شورا به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید.

تبصره 1: تمامی سرویس ها ملزم به رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ارائه شده از سوی ستاد ملی کرونا می باشند.

تبصره 2: از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه مصوبات قبلی در این باره از جمله مصوبه شماره 1785/99/ص مورخ 15/6/99 لغو

می گردد./ش

 

موضوع: طرح كميسيون نامگذاري معابر و اماکن عمومی، درباره بررسي مصوبات كميسيون نامگذاري شورا، به شماره ثبت 4691/1400/و مورخ 4/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

تغییرنام و نامگذاری کوچه، خیابان و غیره به شرح زیر به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید:

1- نامگذاری بلوار تازه تأسیس حدفاصل بلوار خلیج فارس و بلوار نصرشرقی به نام «شهید سرلشکر عبدالرسول استوار محمودآبادی»

2- نامگذاری تونل های بی نام واقع در کیلومتر 4.400 بلوار سردار سلیمانی به نام «شهید منصور خادم صادق»

3- تغییر نام مجموعه ورزشی واقع در مجموعه فرهنگی ورزشی لاله به نام قهرمانان « محمدرضا و محمدعلی گرایی»

4- تغییر نام سالن تیر اندازی واقع در بوستان مادر به نام قهرمان سرکار خانم «ساره جوانمردی»

5- تغییر نام خیابان گفتار منشعب از بلوار دولت به نام «شهیدان احمد، محمود و حسین فهیمی»

6- تغییر نام مجموعه ورزشی یاران واقع در شهرک استقلال کوچه شماره 5 به نام «شهید محمد کاظم فراروئی»

7- نامگذاری خیابان حد فاصل بلوار سرداران شهید تا روگذر شهیدان اوجی به نام «شهید صفدر نیک نژاد»

8- تغییر نام خیابان حد فاصل روگذر شهیدان اوجی تا خیابان بوستان به نام «شهید ناصر نیکو»

9- نامگذاری کوچه شماره 15 خیابان کارگران به نام «شهید محمد هادی شکری»

10- نامگذاری کوچه شماره 18 خیابان کارگران به نام «شهید محمدرضا دهقانیان»

11- نامگذاری کوچه شماره 23 خیابان فتح المبین به نام «شهید عباس امام علی»

12- نامگذاری خیابان ارمغان2 به نام «شهید شهباز کوچکی»

13- نامگذاری کوچه 10شماره خیابان شاهیجان به نام «شهید محمد امین کدخدائی»

14- تغییر نام خیابان پیوند حدفاصل خیابان قائم و بلوار گفتار به نام «شهید حسن صفر زاده»

15- شهرداری مکلف است در جهت حفظ هویت تاریخی «محله شهدای قلعه شاهزاده بیگم» تابلوی نام و معرفی این محل را در ابتدای خیابان شهدای قلعه شاهزاده بیگم نصب نماید./ش

 

موضوع: طرح كميسيون شيراز سومين حرم اهل بيت (ع)، درباره تشكيل هيأت داوري به منظور تشخيص شاخص های فني، هنري و ارزش هاي انقلاب اسلامی در طرح هاي المان شهري، به شماره ثبت 4647/1400/و مورخ 3/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

تشکیل هیأت داوری تشخيص شاخص های فني، هنري و ارزش هاي انقلاب اسلامی در طرح هاي المان شهري به شرح ذیل به تصویب رسید.

ماده 1: شهرداري شیراز مكلف است به منظور تشخيص شاخص های فني، هنري و ارزش هاي انقلاب اسلامی در طرح هاي المان شهري اعم از المان هايي كه در شهرداري طراحي شده و يا از طريق فراخوان معرفي مي شوند، يك هيأت داوري متشكل از 5 نفر عضو تشكيل دهد كه تركيب آن عبارت است از 3 نفر كارشناس خبره به تشخيص شهردار و يك نفر از اعضای شورای اسلامی و یک نفر كارشناس به تشخيص و با معرفي شورا.

تبصره1: منظور از المان هاي شهري شامل كليه المان هايي است كه توسط سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري و يا مناطق طراحي و اجرا خواهند شد و يا مي شوند.

تبصره2: كارشناسان خبره معرفي شده توسط شهردار در هيأت داوري به صورت مستقيم و يا غير مستقيم در طراحي و يا اجراي المان ها نبايد نقش و يا حضوري داشته باشند.

تبصره 3: تهیه پیوست فرهنگی برای کلیه المان های شهری الزامی است.

تبصره4: كليه واحدهاي شهرداري از جمله شهرداري هاي مناطق مي بايست در طراحي، جانمايي و اجراي المان هاي شهري با سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري هماهنگی نمایند.

ماده 2: شهرداری شیراز مکلف است:

1- بهسازي خيابان پيروزي و خيابان شهيد دستغيب از رديف بودجه هاي اعتباري مرتبط توسط شهرداري تا قبل از پايان سال جاري انجام داده و مرمت، بهسازي و زيباسازي تمامي مسيرهاي منتهي به حرمين مطهر حضرت احمدبن موسي (ع) و حضرت سيدعلاءالدين حسين (ع) و حضرت علي بن حمزه (ع) و همچنين بهسازي فضاي سبز اين مسيرها تا پايان سال جاري انجام گردد.

2- فراخوان طراحي المان هاي شهر شيراز با موضوع ارزش هاي انقلاب اسلامی توسط شهرداري حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري برگزيده و به نتايج آن حداكثردر دي ماه سال جاري رسيدگي و طرح هاي منتخب جهت اجرا در دستور كار شهرداري قرار گيرد.

3- شهرداري شيراز به منظور استفاده از پتانسيل هاي موجود با شهرهاي مقدس مشهد و قم مذاكره لازم جهت تبادل اطلاعات احداث طرح هاي المان هاي شهري را انجام و از طرح هاي مناسب استفاده نمايد و جهت تحقق اين موضوع در صورت نياز اقدام به تنظيم تفاهم نامه اجرايي سه جانبه شهرداري هاي شهر مشهد، قم و شيراز نماید./ش

موضوع: طرح كميسيون شيراز سومين حرم اهل بيت (ع)، درباره ايجاد پارك موضوعي المان هاي شهري،  به شماره ثبت 4113/1400/و مورخ 4/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 11 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

1-         شهرداري مكلف است ظرف مدت دو ماه نسبت به جانمايي يك پارك موضوعي در شهر شيراز به عنوان پارك موضوعي

المان هاي شهري به منظور اجراي المان هاي معماري و هنري توسط دانشجويان، مهندسان، هنرمندان، هنر جويان و همچنين استقرار المان هاي قابل جابجايي با هدف ايجاد فضايي براي توسعه فرهنگ و افزايش جاذبه گردشگري و توسعه اشتغال

با در نظر گرفتن جايگاه سومين حرم اهل بيت (ع) اقدام نمايد و بلافاصله با ارائه دستورالعمل اجرايي پارك موضوعي مذكور با پيش بيني بودجه لازم در سال 1401، عمليات اجرايي آن صورت پذيرد.

2-         شهرداري به جهت حفظ آثار و المان هاي سنگي ساخته شده و اقدامات و جانمايي لازم جهت نصب و نگهداري و ايجاد مكان بازديد عمومي توسط شهروندان تحت عنوان باغ موزه سنگ در محل پارك مخابرات انجام دهد./ش

 

موضوع: طرح كميسيون شيراز سومين حرم اهل بيت (ع)، درباره در اختيار گذاشتن يكي از باغات به خانواده هاي محترم داراي بيماران اوتيسم، به شماره ثبت 4483/1400/و مورخ 4/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 11 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداري شیراز مكلف است حداكثر تا پايان سال جاري با توجه به نيازهای اجتماعي موجود، يكي از باغات شهرداری را براي استفاده خانواده هاي داراي بيماران اوتيسم مناسب سازي نموده و اطلاع رساني لازم جهت استفاده اختصاصي آنها را از طرق مختلف فراهم آورد./ش

موضوع: طرح كميسيون هوشمندسازي، فناوري هاي نوين و اطلاعات شورا، درباره نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات، به شماره ثبت 4353/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است در قراردادهای مرتبط با پروژه های حوزه ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان نماینده کارفرما تعیین نماید.

 تبصره1: بهره بردار پروژه های مرتبط با ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) حوزه درخواست دهنده می باشد./ش

موضوع: طرح كميسيون هوشمندسازي، فناوري هاي نوين و اطلاعات شورا، درباره تعیین تکلیف حاکمیت داده در شهرداری شیراز،  به شماره ثبت 4354/1400/و مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است در تمامی قراردادهای مرتبط با سامانه های نرم افزاری موارد ذیل را رعایت نماید:

1-         حکمرانی داده در اختیار شهرداری باشد.

تبصره: حکمرانی داده به معنای مدیریت داده ها برای افزایش کیفیت داده در طول چرخه عمر آن، با ویژگیهای در دسترس بودن، قابلیت استفاده، سازگاری، یکپارچگی، امنیت و فرایندهای مدیریت مؤثر داده است.

2-         تمامی حوزه های شهرداری مکلف به قراردادن الزامات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در قراردادهای اجرای پروژه ها

می باشند.

3-         دریافت بالاترین سطح دسترسی به کلیه پایگاه داده های سامانه های موجود و آتی شهرداری، توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری جهت ایجاد سیاست حکمرانی داده در شهرداری شیراز

4-         مسئولیت اجرای حکمرانی داده در شهرداری با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد./ش

موضوع: لايحه شماره 200837/1400 مورخ 13/5/1400 شهرداري شيراز، درباره سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 53/33 مترمربع جدول مجاور ضلع جنوب و مقدار 60/34 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر مجاور ضلع غرب (پس از اجرای طرح تفصیلی مصوب توسط مراجع ذیصلاح ) پلاک ثبتی 270/550 بخش 3 شیراز با کاربری محورهای مختلط تجاری – اداری و خدمات با مسکونی (منطقه ای ) M113 و کد نوسازی 13- 49-13- 1 ، به شماره ثبت 2512/1400/و مورخ 16/5/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازي و معماري شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده :

بر اساس نامه شماره 402789/99 مورخ 19/9/99، شهرداری شیراز و پاسخ نامه شماره 2856/1400/ص مورخ 7/2/1400، اداره کل راه و شهرسازی (پیوست)، با توجه به پروانه و پایانکار صادره و حقوق مکتسبه، سلب قابلیت استفاده عمومی از مقدار 53/33 مترمربع جدول متروک ضلع جنوب و مقدار60/34 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر ضلع غرب پلاک ثبتی 270/550  بخش 3 شیراز با کد نوسازی 13- 49-13- 1 و احتساب آن بعنوان اموال اختصاصی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

موضوع: لايحه شماره 153905/1400 مورخ 13/4/1400 شهرداري شيراز، درباره سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 92 / 62 مترمربع عرصه معبر مازاد بر عرض معبر(پس از اجرای طرح تفصیلی مصوب توسط مراجع ذیصلاح ) مجاور ضلع جنوب پلاك ثبتي 3 / 58 بخش 4 شيراز با کاربری باغ – مسکونی G211 و کد نوسازی 38-18-94-6، به شماره ثبت 2122/1400/و مورخ 23/4/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون شهرسازي و معماري شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده :

بر اساس نامه شماره 402789/99 مورخ 19/9/99، شهرداری شیراز و پاسخ نامه شماره 2856/1400/ص مورخ 7/2/1400، اداره کل راه و شهرسازی (پیوست)، سلب قابليت استفاده عمومي از مقدار 92/62 مترمربع عرصه مازاد بر عرض معبر بدون تغییر در عرض معبر پس از اجرای طرح گذربندی، مجاور ضلع جنوب پلاک ثبتی 3/58 بخش 4 شيراز واقع در گروه باغات قصردشت با کد نوسازی 38-18-94-6 و احتساب آن بعنوان اموال اختصاصی شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر شیراز رسید./ش

جلسه      8/8/1400          تاریخ دستور         2618/1400/ص  شماره دستور

موضوع: طرح كميسيون گردشگري و زيارت شورا، درباره تعيين تكليف شهربازي بزرگ شيراز،  به شماره ثبت 4609/1400/و مورخ 1/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 10 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

شهرداری شیراز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مطالعات کامل فنی، مهندسی، زیست محیطی، ترافیکی و غیره احداث شهربازی بزرگ شیراز در اراضی 580 هکتاری دراک را انجام داده و اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوزهای لازم جهت برگزاری فراخوان جذب سرمایه گذار را به عمل آورده و نتیجه را به شورا ارسال نماید./ش

جلسه      8/8/1400          تاریخ دستور         2618/1400/ص  شماره دستور

موضوع: طرح كميسيون گردشگري و زيارت شورا، درباره احیای نقش عملکردی پارک آزادی،  به شماره ثبت 4608/1400/و مورخ 1/8/1400 دبیرخانه شورا، ارسالی از کمیسیون مذكور، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 13 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده :

شهرداری شیراز به منظور احیای نقش عملکردی پارک آزادی و تقویت امکانات تفریحی و فضاهای فراغتی شهر شیراز، اقدامات لازم در خصوص راه اندازی شهربازی پارک آزادی شامل تهیه طرح مطالعاتی، جانمایی وسایل شهربازی و اخذ مجوزهای لازم جهت برگزاری فراخوان جذب سرمایه گذار را ظرف مدت یک ماه به عمل آورده و نتیجه را به شورا ارسال نماید./ش

موضوع: طرح دوفوریتی جمعی از اعضای محترم شورا، درباره الزام شهرداری مبنی بر پیگیری موارد تخلفات ساختمانی پادگانهای واقع در محدوده و حریم شهر شیراز در مراجع ذیصلاح قانونی، به شماره ثبت 4920/1400/و مورخ 9/8/1400 دبیرخانه شورا، در بیست و سومين جلسه علنی (عادی) شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ 9/8/1400، با حضور 12 نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر به تصویب رسید.

 

ماده واحده:

ضمن تصویب دوفوریت طرح مذکور، شهرداری شیراز مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این مصوبه، نسبت به امور ذیل اقدام نماید:

الف) هر گونه تخلفات ساختمانی پادگان های واقع در محدوده و حریم شهر شیراز (به ازاء هر پادگان یک پرونده مجزا) را با رعایت قوانین و مقررات موضوعه به مراجع ذیصلاح اعلام و پیگیری قانونی نماید.

ب) باتوجه به قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر امکان نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1/6/1388، انتقال

پادگان های واقع در محدوده و حریم شهر به خارج از حریم شهر شیراز را با تأکید بر قیمت گذاری بر اساس ماده 3 قانون مذکور پیگیری نماید.

ج) گذرها و مسیرهای مصوب طرح تفصیلی که در تصرف پادگان های نظامی می باشد را با هماهنگی دستگاه های مربوطه بازگشایی نماید.

تبصره: شهرداری نتیجه اقدامات خود در خصوص انجام امور فوق را هر سه ماه به شورای اسلامی شهر گزارش نماید.

۱۴۰۰/۰۸/۰۹ - ۲۰:۳۶:۰۶

دیدگاه های شما