امروز: سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

طرح کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز درباره الزام شهرداری به تملک اراضی باغات قصردشت به تصویب رسید.

تصویب طرح الزام شهرداری شیراز به تملک اراضی باغات قصردشت 


طرح کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز درباره الزام شهرداری به تملک اراضی باغات قصردشت به تصویب رسید.


به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر شیراز، در سی و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شيراز که با حضور اعضای شورا برگزار شد، طرح الزام شهرداری شیراز به تملک اراضی باغات قصردشت بررسی و به تصویب رسید.

براساس ماده واحده طرح تصویبی شهرداری شیراز مکلف است از محل کلیه در آمدهای حاصل از اعمال ماده ۱۴ در باغات نسبت به تملک باغات حوزه استحفاظی قصردشت بر اساس اولویت‌های بند ۲ این مصوبه اقدام نماید.
همچنین از محل درآمد "قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی قصردشت"، "سهم شهرداری از اراضی تفکیکی‌ گروه ۵ " و "عوارض تراکم ساختمانی باغات حوزه استحفاظی قصردشت" نسبت به تهاتر یا خرید با باغات گروه یک و محدوده باغ بزرگ شهر شیراز (۳۹۵ هکتاری موضوع مصوبه شماره 1729/1395/ص مورخ 25/3/1395) و یا تهاتر با زمین در محدوده باغات گروه یک تا پنج و همچنین در صورت عدم امکان تهاتر، شهرداری ضمن دریافت نقدی وجوه "قدرالسهم شهرداری ناشی از ارزش افزوده باغات واقع در حوزه استحفاظی قصردشت"، "سهم شهرداری از اراضی تفکیکی‌ گروه ۵ " و "عوارض تراکم ساختمانی باغات حوزه استحفاظی قصردشت"، به حساب مشخص شده در طرح ضوابط و مقررات طرح ساماندهی باغ‌های قصردشت مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری مورخ 7/9/79 واریز نماید. 
گفتنی است براساس بند یک این ماده واحده این طرح، از محل فروش یا تهاتر کلیه املاک تملک نموده ناشی از اجرای این مصوبه صرفاً در جهت خرید باغات گروه یک اقدام نماید. همچنین براساس تبصره یک ماده واحده این طرح شهرداری شیراز مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات موضوع این مصوبه را به شورا اعلام نماید.
شایان ذکر است در تبصره ۲ این طرح شهرداری شیراز مکلف است تکالیف موضوع بندهای یک و دو این مصوبه را در بودجه سالیانه لحاظ نماید.

۱۴۰۰/۱۰/۰۴ - ۰۹:۲۵:۲۱

دیدگاه های شما