امروز: جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

"ارائه اولین گزارش نظارتی شورا از عملکرد شهرداری"

"ارائه اولین گزارش نظارتی شورا از عملکرد شهرداری"

حسینی رییس کمیسیون برنامه و بودجه، املاک و امور حقوقی شورا گفت: در اجرای مصوبه صحن شورا مبنی بر اختصاص نیمی از وقت جلسات صحن وکمیسیون ها به تحلیل گزارش اقدامات شهرداری در حوزه های مختلف، اولین جلسه ارائه و تحلیل گزارش عملکرد و اقدامات شهرداری در دو حوزه عملکرد حاصل از ممیزی املاک و نیز عوارض نوسازی و خودرویی سال 1400 تشکیل و گزارش شهرداری  مورد ارزیابی و تحلیل اعضای شورا قرار گرفت.
حسینی در ادامه بیان کرد با توجه به عدم رضایت اعضایء از عملکرد شهرداری در حوزه های گزارش شده، به شهرداری مهلت داده شد تا نسبت به تکمیل اقدامات و رفع نواقص با توجه به  موارد ذیل اقدام نماید. در بحث وصول عوارض نوسازی ، شهرداری مکلف گردید تا پایان شهریور ماه 1401 نسبت به ورود به فاز اجرایی توزیع قبوض فیزیکی و ارسال پیامک به صورت همزمان اقدام نماید. همچنین هردو هفته یکبار نسبت به تشکیل کمیته موضوع اجرای مصوبه، ضمن دعوت از اعضای کمیسسون برنامه و بودجه اقدام نماید.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه، املاک و امور حقوقی شورا گفت: در خصوص کدهای عوارض شغلی (صنفی) و خودرویی ،شهرداری مکلف گردید ظرف مدت دو هفته نسبت به ارائه پیشنهادات خود جهت تحقق کدهای ذکر شده تا سقف بودجه مصوب اقدام نماید.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: در حوزه اجرای مصوبه ممیزی املاک،  با توجه به عدم اجرای تکالیف مندرج در آیین نامه اجرایی طبق برنامه زمانبندی مندرج در مصوبه و عطف به بیان چالشهای موجود از جمله عدم بروزرسانی اطلاعات املاک، عدم جمع آوری اطلاعات میدانی و  عدم هماهنگی لازم فی مابین حوزه های داخلی ذیربط در شهرداری، مقرر گردید شهرداری نسبت به تشکیل جلسه ای ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلسه با حضور اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه،  شهردار محترم وهیات اصلی ممیزی در شهرداری  اقدام و چالشهای موجود بررسی و ارائه راهکار گردد.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹ - ۱۰:۵۹:۲۶

دیدگاه های شما