امروز: چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

ترابی: ساخت مسکن اجاره ای توسط شهرداری ، اجرای بند۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

ساخت مسکن اجاره ای توسط شهرداری ، اجرای بند۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها

در چهل و ششمین جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر شیراز دستور کاری پیرامون احداث مساکن اجتماعی پیرو سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با افزایش جمعیت ، تسهیل در تامین مسکن اقشار کم درآمد و همچنین سیاستهای اجرای نهضت ملی ساخت مسکن توسط دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این رابطه
 مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت
 در همین راستا مهندس ترابی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز پیرامون وضعیت اقتصادی امروز جامعه و تهیه مسکن جهت زوجهای جوان و همچنین جلوگیری ازافزایش بی رویه قیمت اجاره بهای مسکن ، مساکن اجتماعی اجاره ای را نقطه قوتی برای اقشار کم درآمد دانست 
مصوب شد شهرداری شیراز ظرف مدت سه هفته نسبت به پیشنهاد جانمایی زمین جهت ساخت مسکن  اقدام نماید
 و جهت جذب  اعتبارات ،جلسه مشترکی با دستگاهای متولی نظیر (استانداری ، راه و شهرسازی ،شهرداری، بنیاد مسکن و ...) برگزار گردد

همچنین شهرداری الزام گردید سالانه نسبت به ساختن مسکن و در اختیار افردا قرار دادن اقدام نماید

۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۰:۴۷:۵۶

دیدگاه های شما