امروز: یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

گزارش کلی یک ساله شورای ششم

گزارش کلی یک ساله شورای ششم
فایلعنوان
گزارش کلی یک ساله شورای ششمگزارش کلی یک ساله شورای ششم
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ - ۱۳:۲۰:۲۹

دیدگاه های شما