امروز: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

مهدی نصیری رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر شیراز شد


مهدی نصیری در حاشیه نشست اعضای هیئت امنای مرکز پژوهش های شورا با اشاره به اهداف وماموریتهای این مرکز در زمینه تفکر راهبردی وآینده پژوهی در شورای شهر با استفاده از نظر نخبگان،متخصصین،کارشناسان وبهره مندی از نظریه های مشورتی وتجربیات،گفت:افزایش اثر بخشی فرایندهای سیاستگذاری،برنامه ریزی وارزیابی تصمیم های شورا وجهت دهی  وانسجام بخشی به فعالیتهای پژوهشی مرتبط با مدیریت شهری با همین رویکرد به جد دنبال خواهدشد.

نصیری از ایجاد فضای کرسی آزاد اندیشی درحوزه های تخصصی مدیریت شهری وتقویت حرکتها ، برنامه هاو فعالیتهای قبلی سخن گفت واظهار داشت: شورا ومرکز پژوهشها ذاتا سیاسی نیست وبه عنوان یک فضای مشورتی تخصصی درب آن به روی همه باز است.

وی تصریح کرد:در مرکز پژوهشهای شورا از فضای نخبگانی مجموعه شهرداری ودانش وتجربیات خارج از این مجموعه  به دور از هرگونه نگاه سلیقه ای استفاده خواهیم کرد.

نصیری تشکیل میزهای تخصصی با رویکرد مدیریت شهری با هدف تأمین خوراک برای کمیسیونهای تخصصی شورا را  از دیگر راهبردهای این مرکز عنوان کرد وگفت:به دنبال این هستیم که خروجی طرحها وعملکرد این مرکز منتج به افزایش بهره وری وکیفیت وکاهش هزینه های مدیریت شهری گردد.

رییس کمیته هوشمند سازی شورای اسلامی شهر شیراز از لزوم راه اندازی کانون ارزیابی ایرانیان  درحوزه مدیریتی سخن گفت واظهار داشت: انتخاب مدیران میبایست براساس یک سری شاخص ها وصلاحیتها وفارغ از هرگونه وابستگی وارتباطات باشد.

وی تصریح کرد: درمرکز پژوهشها باید تمام رویکردها وراهبردهای  مرتبط با مدیریت شهری مورد مطالعه وبررسی قرارگیرد نصیری افزود: این مرکز جای اعمال سلیقه نیست وباید نگاه کارشناسی وتخصصی بر آن حاکم گردد.

این عضو شورا تأکید کرد: مرکز پژوهشها با انجام مطالعات دقیق وارایه راهکارهای راهبردی باید خطای احتمالی در پروژه ها را ازبین ببرد یا آن را کاهش دهد.

وی در خصوص نحوه استفاده وبهره مندی از نظر نخبگان وکارشناسان گفت: به طرق وروشهای مختلف دعوت را انجام خواهیم داد.

وی یادآور شد: خروجی بررسی طرحها وارایه پیشنهادات باید در راستای مدیریت بهینه شهری باشد.

نصیری در پایان ، راه اندازی بانک اطلاعاتی تخصصی ، ایجاد مراکز اسناد علمی و  گردآوری نظرات محققان و ‌پژوهشگران را از دیگر رویکرهای این مرکز برشمرد.

۱۴۰۱/۰۷/۲۶ - ۰۸:۰۸:۱۴

دیدگاه های شما