امروز: جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

پایان سال 140۲خداحافظی با معابر خاکی

در روز شمار تقویم کاری شــهرداری شیراز در مدیریت جدید پنجشــنبه های بازید،کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی را شــاهد هستیم. روزشماری که نشان از رفتن گرد توقف در مسیر پروژه های عمرانی است تا شــورا و شهرداری در سال دوم عمر شــورای ششــم به دنبال اجرای مصوبات و تکمیل پروژه ها باشند.

دلایل توقف پروژههای عمرانی در سال اول

علی اکبر ســلطانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شــهر شیراز، درباره علت توقف عملیات اجرایی برخــی از پروژه های عمرانی در سطح کلانشــهر شــیراز می گوید: علت توقف پروژه های عمرانی در ســال اول دلایلی از جمله عدم نقدینگی با توجه به وضعیت تورم در کشور و شهرداری شیراز و بدهی سنگین شهرداری به پیمانکاران بود.

به باور ســلطانی عدم تحقق نقدینگی در سال اول شــوراها قابل پیش بینی است چرا که شورا بعد از گذشــت  5ماه از ســال، شورای ششم و بودجه ســال را تحویل می گیرنــد که در همان سال بخشی از پروژه نیمه تمام و مصوبات مربوط به دوره قبل استنیازهای تکمیل پروژه های عمرانی عــدم رفــع مشــکلات پروژه هــای عمرانــی موضوعی دیگری اســت که رئیس کمیســیون عمــران این گونــه پاســخ میدهــد کــه تصمیم گیریهای به موقــع و تخصصی از جمله نیازهــا بــرای رفع مشــکلات اســت؛ هر چند که بازدیدهایی در ســال اول شــورا و شــهردار پیشــین (ســید احســان اصنافــی ) از پروژه ها صــورت می گرفــت و مشــکلات شناســایی و مطــرح می شــد و عمدتاً ایــن موارد به صــورت گزارش ارایــه می گردید بــرای حصــول نتیجــه، پیگیــری از ســمت شــهرداری و شــورا انچنــان که باید و شــاید صورت نمی گرفت.

تحول عمران چرا در سال دوم رقم خورد؟

ســلطانی از پیگیری مشــکلات پروژه های عمرانی به صورت موردی و جزء به جزء خبر می دهد و می گوید با حضور شهردار جدید، محمدحســن اســدی، بهبود وضعیت نقدینگی و همتــی کــه در مجموعه شــهرداری وجود دارد؛ هفتگی  6تا  7ســاعت صــرف موضوعات عمرانی می شــود که زمینه برای تحول عمرانی رقم بخورد. علت تأخیر در افتتاح پروژه مدافعان سلامت وی در پاســخ بــه علــت طولانی شــدن روند تکمیل پروژه تقاطع مدافعان ســلامت در سال اول شــورا نیز می گوید: تصمیم گیری در میدان که منجر به حل مســئله پروژه شود رخ نمیداد و تصمیم گیریهــا جزئــی و تا حصــول نتیجه، پیگیری نمیشد.

مشکلات پیش روی پایان معابر خاکی رئیس کمیســیون عمران و حمل ونقل و ترافیک شورا در پاســخ به پرسش دیگر حوزه عمرانی با محوریت آســفالت معابر و زمــان پایان معابر خاکی در شهر شیراز می گوید: حداقل تا پایان سال 1۴02نمیتوان به این شعار به صورت کامل جامعــه عمل بپوشــانیم؛ آن هم بــه دلیل عدم تکمیل فاضلاب برخی از محلات اســت هر چند که با اســتفاده ازتراشه های آســفالت امیدواریم بیــش از  90درصد معابر خاکی از وضعیت فعلی خارج گردد.

سلطانی می گوید: شهرداری دوکارخانه آسفالت دوکوهــک و کفترک را دارد کــه هر دو فعالیت می کنــد اما به این دلیل کــه هر دو در یک بازه زمانی در زمینه تولید قیر در کشور دچار مشکل شــده بود فعالیتشان کم شــد؛ اما هم اکنون با تأمین قیر فعالیت خود را ادامه می دهد. از سوی دیگر با تأمین منابع یک کارخانه جدید آسفالت را خریداری و جایگزین کارخانه کفترک خواهیم کرد.

رایزنی برای نوسازی ناوگان تاکسی سلطانی درباره بخش نوسازی ناوگان حمل ونقل تاکسی در شــهر شــیراز نیز می گوید: چندین مذاکره با شرکتهای تولیدکننده خودرو داشتیم کــه از دو محل تأمین خودرو ســورن توســط شرکت ایران خودرو و استفاده از ظرفیت واردات خــودرو اقدامات برای نوســازی خودرو پیگیری می شود.

رئیس کمیســیون حمل ونقل و عمران شــورای شــهر شــیراز همچنین از بررسی طرحی برای تامین کمــک هزینه 50درصدی تعویض کپســولهای گاز تاکسی های دوگانه سوز خبر داد و می گوید: برای بیش از 2هزار خودرو تاکسی تأمین کپسول در حال پیگیری است.

۱۴۰۱/۰۹/۰۶ - ۱۶:۱۴:۱۵

دیدگاه های شما