امروز: دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲
شورای اسلامی شهر شیراز

شورای اسلامی شهر شیراز

افزایش ســرانه فضای سبز شیراز امری مهم و مورد تأکید شورا است

تذروى نايب رييس شــوراى اسلامى شهر شيراز با اشاره به ســرانه فضاى سبز مناطق شهردارى شيراز گفت: در مصوبات محروميت زدايى شــوراى اســلامى شهر شيراز بحث محروميت سرانه فضاى سبز هم ديده شــده اســت تا بتونيم فضاى ســبز مناطق را گسترش بدهيم و همچنين مردم هم بتوانند بهترين استفاده رو ازاين فضاها داشته باشند.

نائــب رئیــس شــورای شــهر شــیراز نیــز در این مراســم طی ســخنان کوتاهی افزایش ســرانه فضای سبز شــیراز را امری مهم و مورد تأکید شورای شهر شیراز توصیف کرد.

تــذروی در ادامــه ســخنانش تصریــح نمــود: طــر ح کاشــت فراگیر نهال در محلات کلان شهر شیراز در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهری و محالت سبز به همت سازمان ســیما، منظــر و فضای ســبز شــهرداری شــیراز و بــا حمایت کامل شــورای شــهر شــیراز اجرایی گردیــده و ادامــه خواهد داشت.

محمدتقــی تذروی در ادامه عنوان داشــت: با اجرای طرح تا پایان اســفندماه امسال در همه ۱۱ منطقه شهرداری شیراز 100 هــزار اصلــه نهــال نارنــج کاشــته مــی شــود. یاوران شــورا بازوان اجرایی شــهرداری در اجرای طرح خواهند بود ونهال های بهار نارنج توســط ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهری به یاوران شورا داده می شود.

۱۴۰۱/۰۹/۰۸ - ۱۳:۱۷:۴۹

دیدگاه های شما